Κορονοϊός: Νέες μεταβολές στην Υ.Δ. εργοδότη για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 13272/Δ1.4607

  με την οποία τροποποιείται η απόφαση  40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019).

Οι βασικότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

1. Στην νέα απόφαση ορίζεται πλέον η ημερομηνία μετά την παράταση (10η Απριλίου) για την υποβολή της δήλωσης από τους εργοδότες που έχουν κλείσει με κρατική εντολή.

2. Για την πρώτη περίπτωση (τις επιχειρήσεις που πλήττονται έχει απαλειφθεί η λέξη «κύρια» για την επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει ΚΑΔ

3. Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται συμπληρώθηκε πλήρως η περίπτωση i μετά την τροποποίησης της με το ΦΕΚ 1038/26-3-2020 ως εξής: ότι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορονοϊού - COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών,

4. Επίσης  προστέθηκε η σημαντική διευκρίνιση ότι για τις επιχειρήσεις - εργοδότες, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας:

- Το έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται από τους ανωτέρω ακόμα και αν δεν απασχολούν προσωπικό ή δεν έχουν ενεργοποιημένο ΑΜΕ, μόνο ως προς τα πεδία που αφορούν την έκπτωση του ενοικίου της επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει ΚΑΔ (κύριας δραστηριότητας την 20.3.2020 ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος /των) ή προσωρινά απαγορευτεί με εντολή δημόσιας αρχής

5. Τέλος οι σημαντικότερες διαφορές στο νέο έντυπο αφορούν το Γ τμήμα αυτού.