Δείκτης Ισότητας των Φύλων: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση στην ΕΕ

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων. Ο τομέας με τη χαμηλότερη ευρωπαϊκά βαθμολογία παραμένει ο τομέας της εξουσίας, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Επικέντρωση στην εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Η εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και η σύνδεσή της με την ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού Δείκτη. Η γονική άδεια είναι ένα από τα σημαντικά μέτρα πολιτικής για τη στήριξη των γονέων που εξισορροπούν την παροχή φροντίδας με την εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμη σε όλες/ους. Στην ΕΕ, το 28 % των γυναικών και το 20 % των ανδρών δεν δικαιούνται γονική άδεια.

Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής παιδικής φροντίδας είναι σημαντική για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα. Τα ποσοστά γήρανσης και αναπηρίας αυξάνονται στην ΕΕ, γεγονός που ωθεί προς τα πάνω τη ζήτηση για υπηρεσίες παροχής μακροχρόνιας φροντίδας προς τις ηλικιωμένες και ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Οι γυναίκες σε ηλικία πρόωρης  συνταξιοδότησης συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης παροχής μακροχρόνιας φροντίδας στην ΕΕ. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη στην ηλικιακή ομάδα των 50-64 ετών: Το 21 % των γυναικών και το 11 % των ανδρών φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα και/ή άτομα με αναπηρία για αρκετές τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ο Δείκτης εξέτασε επίσης κατά πόσον οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε ευέλικτες μορφές εργασίας, στην παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στον τρόπο μετακίνησής τους προς και από το χώρο εργασίας τους. Ένας σημαντικός πυλώνας της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του EIGE για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, παρουσιάζει τις διάφορες επιλογές που έχουν οι πολίτες γυναίκες και άνδρες στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής. Δείχνει αν οι επιλογές αυτές είναι εξίσου διαθέσιμες για γυναίκες και άνδρες και παρέχει νέες ιδέες για την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της πρωτοβουλίας για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων